Granulator – reaktor

Dla zapewnienia odpowiedniego wymieszania osadu odwodnionego z wapnem proponujemy zastosowanie granulatora – reaktora BIO-VARIA. Do granulatora sukcesywnie podawany jest osad odwodniony oraz wapno palone mielone wysokoreaktywne. Wnętrze granulatora to wysoce efektywny system mieszania składający się z układu komór oraz lemieszy zainstalowanych na wspólnym obrotowym wale. W wyniku procesu łączenia wapna z osadem odwodnionym w urządzeniu, powstaje stabilny granulat. Procesowi granulacji towarzyszy silna reakcja egzotermiczna. Za załączenie i wyłączenie urządzenia odpowiada układ sterujący pracą całej instalacji.

granulator reaktor