BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Produkowane przez firmę BIOSOW biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują technologię SBR w oparciu o  niskoobciążony osad czynny. Proces oczyszczania biologicznego przebiega w zbiornikach, wyposażonych w urządzenia mieszające i napowietrzające.

W reaktorach następuje 5 podstawowych faz procesu w pełnym cyklu oczyszczania, są to:
– Napełnianie
– Mieszanie
– Napowietrzanie
– Reakcja (Sedymentacja)
– Dekantacja

Firma BIOSOW projektuje i wykonuje:

– Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych (typu SBR)

– Przydomowe oczyszczalnie ścieków (tlenowe oraz beztlenowe)

Proces oczyszczania ścieków w bioreaktorach SBR oparty jest o osad czynny niskoobciążony. Oczyszczanie biologiczne przebiega w zbiornikach, wyposażonych w urządzenia mieszające i napowietrzające. W reaktorach tych następuje 5 podstawowych faz procesu w pełnym cyklu oczyszczania, są to:
– Napełnianie
– Mieszanie
– Napowietrzanie
– Reakcja (Sedymentacja)
– Dekantacja

kontenerowa oczyszczalnia ściekow
oczyszczalnia ściekow

Praca reaktorów jest w pełni zsynchronizowana i zautomatyzowana. Typowymi elementami w pracy SBR są:
– Okresowe doprowadzenie ścieków i pełne oczyszczanie porcji ścieków w określonym czasie w kolejnych charakterystycznych fazach.
– sterowanie dopływem i odpływem ścieków przy pomocy automatycznego rozdzielacza,
– utrzymanie w zbiornikach określonego stężenia zawiesiny osadu czynnego i jego regulację poprzez ilość usuwanego osadu nadmiernego.

W zbiorniku SBR ścieki są poddane oczyszczaniu w środowisku tlenowym, niedotlenienia i beztlenowym. Dlatego też, oprócz utleniania związków organicznych, następuje również usuwanie związków azotu w procesach nitryfikacji i denitryfikacji. Napowietrzanie ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów dyskowych membranowych, podających sprężone powietrze w postaci drobnych pęcherzyków. W bioreaktorach montowane są sondy tlenowe, sterujące pracą dmuchaw. Do pomiaru poziomu ścieków w bioreaktorach użyte są sondy hydrostatyczne, które współpracują ze sterownikiem mikroprocesorowym odpowiedzialnym za pracę oczyszczalni. Zainstalowanie mieszadeł zatapialnych zapewnia utrzymanie osadu w stanie zawieszonym podczas procesu denitryfikacji. Osad nadmierny z bioreaktora jest usuwany okresowo, tak aby stężenie zawiesin osadu czynnego utrzymać na odpowiednim poziomie. Całością procesu oczyszczania kieruje sterownik swobodnie programowalny PLC. Przebieg procesu oraz ewentualne awarie są wyświetlane na panelu operatorskim.