Odwadnianie i higienizacja osadów ściekowych

Skuteczne oczyszczanie ścieków komunalnych oraz przemysłowych prowadzi do powstawania dużych ilości osadów ściekowych. W Polsce ilość osadów ściekowych utworzonych  w roku 2003r. wynosiła 540 292,0 Mg s.m./rok (i ciągle rośnie) z czego jedynie ok. 25% poddane zostało rekultywacji oraz rolniczemu zagospodarowaniu (dane GUS). Gospodarka osadami ściekowymi jest istotną kwestią w każdej nowoczesnej oczyszczalni ścieków: ważne jest, aby substancje odżywcze nie dostawały się do osadów ściekowych, aby wykorzystać dostępny materiał i energię oraz zutylizować je skutecznie i z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Dopasowując się do aktualnych potrzeb dotyczących gospodarki osadowej firma BIOSOW® posiada w swojej ofercie także urządzenia służące do odwadniania i higienizacji osadów ściekowych. Proces higienizacji wykorzystujący metodę wapnowania prowadzi do podniesienia temperatury procesu oraz  podwyższa odczyn pH co wpływa na biobójczość procesu. Dodawanie wapna do osadów ściekowych to nie tylko higienizacja, ale także możliwość ustabilizowania osadów oraz polepszenie ich zdolności do odwadniania.

Bio-varia

Więcej informacji na stronie www.bio-varia.pl

Osady ściekowe

Nasze urządzenia gwarantują uzyskanie w pełni zhigienizowanego granulatu. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi osady ściekowe mogą być podane odzyskowi przez stosowanie:
1) w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych
do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.